09 / 2016

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor alle door Studio Anaton geleverde diensten, aanbiedingen en iedere overeenkomst aangegaan door Studio Anaton.
01

Offerte

Offertes zijn vrijblijvend en 0 dagen geldig vanaf de uitgavedatum van de offerte. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. Prijzen zijn excl. BTW, tenzij anders afgesproken. Het bedrag genoemd op de offerte geldt voor voorziene werkzaamheden zoals in het beginsel is overeengekomen tussen de opdrachtgever en Studio Anaton. Onvoorziene werkzaamheden kunnen van invloed zijn op de kosten, maar zullen altijd vooraf met de opdrachtgever overlegd worden. Als de opdrachtgever akkoord gaat met de extra kosten zullen wij ons uurtarief van €60,- euro excl. btw gaan berekenen. De opdrachten moeten door de opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd d.m.v. een originele handtekening. Na akkoord van de offerte krijgt de opdrachtgever de orderbevestiging opgestuurd en zal deze ondertekent terug dienen te sturen. Tevens dient 50% van het offerte bedrag te worden overgemaakt alvorens verdere uitwerking van het overeengekomen project.

02

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na de factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Studio Anaton nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Studio Anaton gemaakte kosten, zoals, maar niet uitsluitend, proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder mede begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarder(s) en incassobureau(s), gemaakt in verband met het verzuim, komen ten laste van de opdrachtgever.

03

Websites

Voor websites dragen we er zorg voor dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meeste browsers. Studio Anaton is echter niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers. Studio Anaton kan niet garanderen dat het door haar gemaakte ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.

04

Drukwerk

Studio Anaton drukt niet zelf maar regelt en begeleidt het drukwerk. Hierbij is Studio Anaton op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. De opdrachtgever gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de opdrachtgever. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk.

05

Copyright

De opdrachtgever bevestigt bij aanlevering van materiaal aan dat Studio Anaton alle aangeleverde stukken (teksten, logo’s, foto’s, ontwerpen, lettertypes, etc.) eigendom zijn van de opdrachtgever. De opdrachtgever mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen, de openbare orde en/of goede zeden. Studio Anaton is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortvloeien uit het aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen, de openbare orde en/of goede zeden. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website en andere producten. Hier kan Studio Anaton niet aansprakelijk voor worden gehouden.

06

Gebruik en licentie

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de grafische uitingen/concepten/ontwerpen en websites te gebruiken als er niet wordt voldaan aan de betalingsverplichting genoemd in de overeenkomst. Bij het vroegtijdig beëindigen van een project, om welke reden dan ook, blijven de grafische uitingen eigendom van Studio Anaton en mogen deze niet worden gebruikt. De opdrachtgever heeft, indien wordt voldaan aan het overeengekomen, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

07

Auteursrecht & intellectueel

Grafische uitingen (concepten/ontwerpen) die eventueel getoond zijn aan de opdrachtgever of zijn afgegeven aan de opdrachtgever zijn eigendom van Studio Anaton en mogen niet worden gebruikt door de opdrachtgever of worden doorgegeven aan derden. Het auteursrecht van alle door ontwikkelde Studio Anaton grafische uitingen (concepten/ontwerpen) en websites ligt volledig bij Studio Anaton. Alle rechten voorbehouden. Er mogen geen ontwerpen of websites zonder toestemming van Studio Anaton worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast. Studio Anaton is ten alle tijde gerechtigd om haar naam op de door haar ontwikkelde grafische uitingen en websites te vermelden. Studio Anaton behoudt zich tevens het recht de gerealiseerde projecten op te nemen in haar portfolio.

08

Opzegging

In geval van tussentijdse opzegging door de opdrachtgever heeft Studio Anaton naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op het honarium dat staat voor het gedeelte van de verrichte werkzaamheden. Studio Anaton zal in dit geval de gemaakte uren (€60,- p/u) in rekening brengen evenals eventuele gemaakte kosten op materiaal. Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

09

Onze aansprakelijkheid

Studio Anaton is niet aansprakelijk voor het volgende: 1. Fouten/tekortkomingen dan wel nalatigheden van derden die ingeschakeld zijn door de opdrachtgever. 2. Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever zelf en fouten/tekortkomingen dan wel nalatigheden die hieruit voortvloeien. 3. Fouten, tekortkomingen, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan Studio Anaton. 4. Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekst gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt. De fouten moeten in dit geval in de proef wel waarneembaar zijn geweest. Een maand na voltooiing van de opdracht verloopt elke aansprakelijkheid voor Studio Anaton.

10

Uw privacy

Studio Anaton zal geen adresgegevens, e-mailadres, bedrijfsnaam, of informatie anderszins door Studio Anaton ingewonnen doorgeven aan derden. Wij respecteren de privacy van onze opdrachtgevers en zullen zorgvuldig omgaan met gegevens van onze opdrachtgevers.